สารจากเลขานุการมูลนิธิ

img
Kyoritsu International Foundation ("มูลนิธิเคียวริตสึ") ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี2010 และได้มีการขออนุญาตเป็นนิติบุคคลมูลนิธิอย่างเป็นทางการจากสํานักงานนายกรัฐม นตรี ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 มิถนายน 2010 มูลนิธิเคียวริตสึฯ ก่อตั้งขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินส่วนบุคคลของนาย Haruhisa Ishizuka ซึ่งได้รับการอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และมีวัถตุประสงค์หลักในการจัดตั้งมูลนิธิคือ การมอบทุนการศึกษา สําหรับผู้ที่ศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น และสําหรับนักศึกษาที่มีแน้วโน้มที่ดีด้านการศึกษาในอนาคต หรืออย่างน้อยก็เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงพลักดันให้มิตรภาพระหว่างประเทศในเอเชียมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นไป ในวันข้างหน้า โดยเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้มีการดํานเนิงานจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ
1.มอบทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษา
2.เตรียมข้อมูลที่อยู่ ที่เรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา
3.สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
4.กิจกรรมทางด้านการศึกษา
5.การจัดหาหอพักสําหรับนักเรียนต่างชาติ
ไม่เพียงเท่านั้น ในฐานะที่มูลนิธิฯดําเนินการต่างๆนั้น ยังมีนโยบายพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคือ การช่วยเหลือด้านการหางานสําหรับนักเรียนต่างชาติ (ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ) ทั้งนี้แนวความคิดเกี่ยวกับการ “การเรียนเพื่อการออกแบบอาชีพ” ถือป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทางมูลนิธิฯดําเนินการอยู่ เพื่อให้สังคมญี่ปุ่นมีความเป็นสากลมากขึ้น ในฐานะมูลนิธิฯ เราให้ความสําคัญมากกับการให้ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา นอกจากเรื่องการเรียนแล้ว ยังมีในส่วนการสนับสนุนการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้จะพยายามพัฒนานโยบายให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาให้ครบถ้วนมากยิ่ งขึ้น