คอร์สสอบพยาบาล

img
สำหรับชาวต่างชาติที่อยากเป็นบุรุษหรือนางพยาบาลนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 2 ข้อดังนี้ 1.จะต้องสอบผ่านการวัดระดับN1 2. จะตั้องสอบผ่านการสอบพยาบาลระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบไหนก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการเตรียมการให้ดีและต้องมีอัตราการสอบผ่านระดับที่สูง
เงื่อนไขการเข้าศึกษา -ผู้เที้ข้าเรียนและจบการศึกษามากกว่า 12 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ -ผู้ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยพยาบาลมากกว่า 3 ปี -ผู้ทีได้รับอนุญาตการพยาบาลจากประเทศของตนเอง กำหนดการณ์จนถึงสอบผ่าน

ปี 1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

เมษายน – เปิดภาคเรียนของ Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy กรกฏาคม การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 ตุลาคม การเปิดภาคเรียนของ Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy ธันวาคมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1

การสอบพยาบาลระดับประเทศ

สิงหาคมใบสมคัครเข้า สอบ กุมภาพันธุ์ การสอบภพยาบาลระดับประเทศ เมษายน ทำงานในฐานะบุรุษ/นางพยาบาลของญี่ปุ่น

ปี2

กรกฎาคม การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ธันวาคม การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N 1

การสอบพยาบาลระหว่างประเทศ

สิงหาคม ใบสมัครเข้าสอบ กุมภาพันธุ์ การสอบภพยาบาลระดับประเทศ เมษายน ทำงานในฐานะบุรุษ/นางพยาบาลของญี่ปุ่น