คอร์สสอบพยาบาล

สำหรับชาวต่างชาติที่อยากเป็นบุรุษหรือนางพยาบาลนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 2 ข้อดังนี้ 1.จะต้องสอบผ่านการวัดระดับN1 2. จะตั้องสอบผ่านการสอบพยาบาลระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบไหนก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการเตรียมการให้ดีและต้องมีอัตราการสอบผ่านระดับที่สูง
เงื่อนไขการเข้าศึกษา -ผู้เที้ข้าเรียนและจบการศึกษามากกว่า 12 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ -ผู้ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยพยาบาลมากกว่า 3 ปี -ผู้ทีได้รับอนุญาตการพยาบาลจากประเทศของตนเอง กำหนดการณ์จนถึงสอบผ่าน

รายละเอียดการเรียนและการสอบ

ปี การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบพยาบาลระกหว่างประเทศ
ปี 1

เมษายน – เปิดภาคเรียนของ Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy

กรกฏาคม – การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1

ตุลาคม - เปิดภาคเรียนของ Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy

ธันวาคม – การสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น N1

สิงหาคม- ใบสมัครเข้าสอบ

กุมภาพันธ์ – การสอบพยายบาลระหว่างประเทศ

เมษายน - ทำงานฐานะบุรุษ/นางพยาบาลของญี่ปุ่น

ปี 2

กรกฎาคม – การสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่น (N1)

ธันวาคม – การสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่น (N1)

สิงหาคม- ใบสมัครเข้าสอบ

กุมภาพันธ์ – การสอบพยายบาลระหว่างประเทศ

เมษายน - ทำงานฐานะบุรุษ/นางพยาบาลของญี่ปุ่น

การเป็นบุรุษพยาบาลและนางพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น

1 การเตรียมเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

① ต้องเรียนจบการศึกษาโรงเรียนพยาบาลในประเทศของตนเอง (ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้น) และมีใบอนุญาตการพยาบาล

② ต้องสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1

2 การเปิดภาคเรียนของคอร์สพยาบาลญี่ปุ่น

① Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy ทำการเปิดภาคเรียนใหม

② เข้าสอบและสามารถสอบการวัดระดับทางความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น N1 ผ่าน

③ เริ่มต้นเข้าคอร์สติวเข้มสำหรับการสอบพยาบาลระดับประเทศ

④ สามารถสอบผ่านการสอบพยาบาลระดับประเทศ

3 การเข้าทำงานในโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่น

① รับใบอนุญาตการเป็นพยาบาลจากองค์กรของญี่ปุ่น

② เข้าทำงานในโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นได้