KYORITSU INTERNATIONAL FOUNDATION

มูลนิธิเรามีการให้ทุนการศึกษา 2 ประเภทแก่นักเรียนทุนส่วนตัวที่มาจากประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย จนถึงปัจจุบัน เมื่อรวมทุนการศึกษาทุกทุนแล้วมีนักเรียนจาก ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย 16 ประเทศรวม 524 คนที่ได้รับทุนการศึกษา

รายละเอียดมูลนิธิ / More Detail >>