คอร์สระยะยาว

คอร์สระยะยาว

คอร์สระยะยาวจะเปิดภาคเรียนช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือ JLPT และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่นด้วย คอร์สระยะยาว หากเป็นคอร์สพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น จะสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป  ท่านใดที่มีความสนใจที่จะเรียนคอร์สระยะยาวควรจัดเตรียมเอกสารทำเรื่องขอไปเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน

คอร์สระยะยาวที่เปิดรับสมัคร

คอร์ส คุณสมบัติของผู้สมัคร
เปิดเทอมเดือนเมษายน(2ปี)

คอร์สพื้นฐาน, คอร์สปริญญาตรี, คอร์ส

ปริญญาโท, คอร์สคุณวุฒิพยาบาล

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำหรับผู้สมัครคอร์สระดับ 
มหาวิทยาลัยหรือเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทจะต้องจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หรือเทียมเท่า)
-สำหรับผู้ที่จะสมัครคอร์สคุณวุฒิ
พยาบาลจะต้องมีคุณวุฒิพยาบาลภายในประเทศแล้ว

เปิดเทอมเดือนตุลาคม(1ปี6เดือน)

ค่าเล่าเรียน คอร์สพื้นฐาน(เยน)

ช่วงเวลาเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง, ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าประกัน, ค่าฝึกงาน รวม
เดือนเมษายน
(2 ปี)
ปีที่ 1 480,000 180,000 30,000 690,000
ปีที่ 2 480,000 180,000 30,000 690,000

เดือนตุลาคม

(1 ปี 6 เดือน)
ปีที่ 1 480,000 180,000 30,000 690,000
ปีที่ 2 240,000 90,000 15,000 345,000

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นสมัครเรียน

1. ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนดพร้อมติดรูปถ่าย)
2. หนังสือสัญญา (แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนด ผู้ค้ำประกันกรอก)
3. ใบประกาศนียบัตร, วุฒิบัตรการศึกษาหรือใบรับรองการจบการศึกษาชั้นสูงสุด (ฉบับจริง)
(สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาให้ยื่นใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา)
4. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ Transcript
5. รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. 5 ใบ
6. ประวัติส่วนตัว (แบบฟอร์มตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองกำหนด)
7. สำเนาพาสปอร์ต (เฉพาะผู้ที่มีพาสปอร์ต ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่ใช้)
8. สำเนาทะเบียนบ้าน
9. เอกสารหลักฐานแสดงว่าเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน (เช่น ใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น,
หนังสือรับรองจากทางสถาบันที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย, หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่เคยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ เป็นต้น)
10.เอกสารรับรองการทำงาน (หรือประวัติการทำงาน หากมี)
11.แบบฟอร์มเอกสารของผู้ค้ำประกัน(แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนด)
12.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน, ฯลฯ)
13.เอกสารแสดงยอดวงเงินในบัญชีในบัญชีฉบับจริง
14.สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง6เดือนขึ้นไป
15.เอกสารรับรองการทำงานของผู้ค้ำประกันที่ระบุรายได้ต่อเดือน หรือต่อปี (ในกรณีที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัท,ข้าราชการ,ลูกจ้าง)
16.เอกสารอนุญาตประกอบกิจการของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีกิจการเป็นของตัวเอง)
17.เอกสารแสดงรายได้ผู้ค้ำประกันย้อนหลัง 3 ปี
18.หนังสือรับรองรายได้(เอกสารแสดงการเสียภาษี)ย้อนหลัง 3 ปี
***กรณีที่ผู้ค้ำประกันพำนักอยู่ประเทศญี่ปุ่น***
19.ทะเบียนบ้านญี่ปุ่นหรือเอกสารแสดงใบทะเบียนคนต่างด้าว (รวมทั้งสมาชิกในบ้านทั้งหมด)
20.หนังสือรับรองการทำงานและรายได้(เอกสารแสดงการเสียภาษี)ย้อนหลัง 3 ปี
*** ทางโรงเรียนหรือกรมตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี***
***ผู้ค้ำประกันหมายถึงบุคคลที่ยืนยันแสดงว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร***