หลักสูตรและมาตรฐานชั้นเรียน

img
คอร์สเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คอร์ส 1.5 ปี และ คอร์ส 2 ปี เปิดภาคเรียน เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี การเรียนจะแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย และจะทำการทดสอบเพื่อแบ่งระดับชั้นเรียนตามความสามารถทุกๆ 3 เดือน เพื่อจะสอนให้เหมาะสมกับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตัวนักเรียนเอง
มาตรฐานของระดับชั้นเรียนและรายละเอียดการสอน ระดับเบื้องต้น หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน - สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 5 รายละเอียดในการสอน - พัฒนาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันผ่านทางเทคนิค 4 เทคนิค คือ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน” 「 Minna no Nihongo Ⅰ、Ⅱ」 ระดับชั้นต้นถึงระดับกลาง หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน-การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 รายละเอียดในการสอน -เพื่อให้สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ผ่าน และสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้ ด้วยคะแนนที่มากกว่า 200คะแนนเป็นต้นไป โดยจะเริ่มจากการฝึกฝนไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานและการแก้เฉลยข้อสอบ เพิ่มการเรียนรู้ทางด้านคำศัพท์,ตัวคันจิ,การแสดงออก และฝึกทักษะเทคนิคการอ่าน

ระดับชั้นต้นถึงระดับกลาง

หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน-การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
รายละเอียดในการสอน -เพื่อให้สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ผ่าน และสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้ ด้วยคะแนนที่มากกว่า 200คะแนนเป็นต้นไป โดยจะเริ่มจากการฝึกฝนไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานและการแก้เฉลยข้อสอบ เพิ่มการเรียนรู้ทางด้านคำศัพท์,ตัวคันจิ,การแสดงออก และฝึกทักษะเทคนิคการอ่าน

ระดับกลาง

หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน-สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N3 ผ่าน หรือ สอบเข้าศึกษาต่อในประเทศยี่ปุ่นได้คะแนนตั้งแต่ 200-239 คะแนน รายละเอียดในการสอน-เพื่อให้สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่าน และสอบเข้าศึกษาต่อให้ประเทศญี่ปุ่นได้ ด้วยคะแนนที่สูงกว่า 240 คะแนนเป็นต้นไป จะมีการเฉลยข้อสอบและเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านคำศัพท์,ตัวคันจิ,การแสดงออก มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการเขียนและเทคนิคการอ่าน

ระดับกลางถึงสูง

หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน-สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่าน หรือสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้ คะแนนตั้งแต่ 240 - 299 รายละเอียดในการสอน-เพื่อให้สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่าน และสอบเข้าศึกษาต่อให้ประเทศญี่ปุ่นได้ ด้วยคะแนนที่สูงกว่า 240 คะแนนเป็นต้นไป จะมีการเฉลยข้อสอบและเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านคำศัพท์,ตัวคันจิ,การแสดงออก มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการเขียนและเทคนิคการอ่าน

ระดับสูง

หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียน-สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ผ่าน หรือ สอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้คะแนนตั่งแต่ 300 คะแนน เป็นต้นไป รายละเอียดในการสอน-การใช้สื่อการเรียนการสอนในชีวิตประจำวัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและรูปภาพเป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง